Ngày: Tháng Bảy 11, 2020

Thay đổi xếp hạng tìm kiếm với backlink DA, PA > 30

Tháng Bảy 11, 2020

Thuật toán của google luôn có những sự thay đổi, và trong thời gian gần đây cách xây dựng backlink của google cũng đã có sự thay đổi. Và những backlink của những nội dung không có liên quan tới nhau luôn bị google đánh giá thấp về giá trị, thậm chí chúng còn có […]

Read More